top of page

Baggrund for projektet "Evidensbaseret kalverådgivning"

 

Denne hjemmeside er en del af projektet "Evidensbaseret kalverådgivning - formidling af forskningsresultater til kalverådgivere" som er støttet af kvægafgiftsfonden. 

 

Baggrunden for projektet er et stadig stigende krav fra kvægbruget til rådgiveren om effektfuld og dokumenteret rådgivning. Dette projekt gør det muligt, i en travl hverdag, at tilegne sig og udbygge sin viden om kalvepasning, sundhed og velfærd.

Projektet er et tilbud til rådgivere i kvægbesætninger, herunder primært dyrlæger og kvægbrugskonsulenter, om lettilgængelig adgang til den videnskabelige litteratur. Herudover henvender projektet sig også til lærer på landbrugsskolerne som underviser i kvæg. Det er håbet, at vi sammen kan løfte standarden for kalvepasning i Danmark!  

 

Formålet med projektet

 

Formålet med projektet er at øge tilgængeligheden af den allerede eksisterende viden om kalve for kvægbrugets rådgivere og derigennem øge effekten af den rådgivning, der bliver ydet til danske landmænd. Den videnskabelige litteratur er svært tilgængelig idet den publiceres i diverse tidsskrifter. Som konsekvens heraf er den ikke alment kendt.

 

Formålet med projektet er at danne et vidensfundament som udgangspunkt for egne kalvestudier .

 

Det er hensigten, at denne hjemmeside bruges som udgangspunkt for at udvikle sin viden om kalve. Med tiden, når projektet har flere midler og tid på bagen, forventes det at hjemmesiden vil favne bredere og give en mere fyldestgørende redegørelse for den tilgængelige litteratur.  

 

Formålet er at givet et overblik over de tilgængelige studier om et givent emne, bidrage til at skabe et overblik over de metoder der anvendes til at studere emnet og give en referenceramme for at vurdere resultater

 

Når det for eksempel er formålet at tilegne sig viden om anvendeligheden af auskultation af lungefeltet til diagnosticering af luftvejslidelser hos kalve vil denne hjemmeside bidrage med

 

  • at finde de relevante artikler
     

  • at påpege vigtige detaljer i metodeafsnittene (fx hvilke auskultationsfund der anses som indikative af BRD og forskelle mellem studier)
     

  • at bidrage med en referenceramme for hvilke resultater der er opnået i tilgængelige studier

Hjemmesiden vil derfor kunne bidrage med et vidensfundament så man på rekordtid kan tilegne sig detaljeret viden om et emne, hvilket i sidste ende bliver til glæde for den landmand der modtager rådgivningen.

 

Projektets aktiviteter består i at sammendrage litteraturen omkring kalve og gøre disse sammendrag lettilgængelige igennem denne hjemmeside. Derudover består projektet også i at arrangere og afholde oplæg omkring kalve hvor sammendragene bliver fremlagt (ved interesse i et oplæg kontakt mail@videnomkalve.dk).

På sigt vil projektet også udvikle podcasts så man kan tilegne sig viden mens man fx kører i bil (hvilket vi rådgivere bruge en hel del tid på).  

Men projektet har brug for din hjælp! 

Interkollegial sparring er central for at gøre siden og indholdet praksisrelevant. Der er også brug for, at dyrlæger og konsulenter snakker sammen angående problemstillinger, som kun kan løses tværfagligt (for eksempel fravænning).  

Så her er en stærk opfordring til at bruge kommentarfelterne. Sig til hvis noget fremstår uklart, sig til hvis du er uenig og sig til hvis du har haft god effekt af et givent tiltag i en besætning - eller hvis du har haft negativ eller manglende effekt. Sig endelig til, hvis din yndlings artikel ikke er citeret. Der er ingen dumme kommentarer eller spørgsmål - men det er selvfølgelig et must, at den gode tone holdes med respekt for hinanden.  

Er sammendragene baseret på systematiske søgninger?

Nej. Desværre. Det er forsøgt at medtage de centrale kilder indenfor de enkelte emner, men der foretages ikke systematiske søgninger. Årsagen herfor ligger i begrænset kapacitet i projektet. Der er truffet et valg om at prioritere antallet af emner frem for en udtømmende gennemgang af de enkelte emner.

Kvalitetssikring

Sammendragene gennemlæses af danske eksperter indenfor de enkelte områder. Det fremgår af hvert sammendrag, hvem der har kvalitetssikret sammendraget.  

Det er ikke nogen formel kvalitetssikring af de enkelte studier, men eftersom der primært anvendes peer reviewed artikler, forventes kvaliteten at være høj. Ikke desto mindre har det aldrig været simpelt at omsætte videnskab til praktik! Igennem denne interaktive side er det derfor vigtigt, at vi kommunikerer med hinanden om væsentlige fejlkilder. 

Hvem står for projektet?

Denne hjemme side er udarbejdet af Dyrlæge Trine Fredslund Matthiesen med finansiel støtte fra Kvægafgiftsfonden.

Projektet udspringer fra mine egne anstrengelser på at blive i stand til at yde evidensbaseret rådgivning. Jeg har brugt usandsynligt mange timer på at læse litteratur omhandlende kalve. I en travl hverdag blev jeg dog begrænset i dybden og omfanget af mine studier - en problemstilling jeg er sikker på mine kollegaer også støder på. Der er simpelthen ikke tid til at lave tilbundsgående litteraturstudier og evidensbaseret rådgivning er, hvis ikke der laves et formelt samarbejde, en meget svær disciplin.

Jeg er ingen ekspert i videnskabelige studier men håbet er, at vi i samarbejde kan påpege de væsentligste faldgruber ved omsætning af videnskab til praksis og at vi i kraft af denne hjemmeside kan opnå en højere grad af konsensus omkring kalvepasning - i sidste ende til glæde for den enkelte landmand. 

bottom of page