top of page

MANAGEMENT I FORBINDELSE MED FRAVÆNNING

Fravænning fra mælk er sandsynligvis den mest stressende begivenhed i en kalvs tilværelse. Jo bedre kalven er til at indtage kraftfoder inden fravænning, jo mindre stressende er fravænningen sandsynligvis for kalven. For at mindske påvirkningen af fravænning på kalven, er det derfor nødvendigt at sørge for, at den udsættes for så få samtidige ændringer i managementrutiner, som har en negativ indvirkning på kraftfoderindtaget. Derfor er hensigtsmæssigt management i forbindelse med fravænning meget vigtig.

"Only do one bad thing a week" siger amerikanerne, og det er nok meget fornuftigt. 

Vi ved fra adfærdsstudier, at kalve som har været opstaldet enkeltvist fra fødsel bliver voldsomt stresset, når de sættes sammen i grupper. Faktisk har et studie vist, at kalve som har været enkeltvist opstaldet før gruppering ikke indtager kraftfoder i op til 48 timer efter gruppering. Derfor vil samtidig fravænning og gruppering ikke være hensigtsmæssig og kunne medføre, at kalvene får en længere periode uden indtag af tilstrækkelig energi. Fravænning fra mælk er mindre stressende for kalvene, når fravænningen er separeret fra andre forandringer (Weary et al., 2008). Når kalve fjernes fra deres vante omgivelser samtidig med, at mælkefodringen ophører, udviser de flere tegn på stress, end hvis kalvene får lov at blive i deres vante miljø i forbindelse med fravænning (Weary et al., 2008). Derfor giver det rigtig god mening, at indrette sit kalvemanagement, så man følger amerikanernes råd om ’kun at gøre én ”ond” ting om ugen’. Fravænning, afhorning, gruppering, skift af kraftfoder og flytning skal derfor foregå i forskellige uger. 

af kvægfagdyrlæge Trine Fredslund Matthiesen.

Revideret af agronom og ph.d Mogens Vestergaard

23. januar 2022

Gruppering er stressfuldt for kalve

I et Canadisk studium (De Paula Vieira et al., 2010) blev der observeret en længerevarende, negativ effekt af enkeltvis opstaldning på kraftfoderindtaget efter sammenblanding af kalve. Kalvene i studiet blev gradvist fravænnet fra dag 37 til 42 mens de stof i enkeltbokse eller parvist opstaldet og sammensat i hold, da de var 56 dage gamle (dvs. 2 uger efter fravænning). De kalve som havde været isoleret de første 8 uger af livet, brugte al tiden efter gruppering på at interagere med de andre kalve og indtog ikke kraftfoder de første 48 timer efter sammenblanding. I modsætningen hertil var de parvist opstaldede kalve, som var hurtigere til at begynde at æde og indtog allerede efter første dag samme mængde kraftfoder (dvs. 2 kg pr kalv pr dag) som inden de blev sammenblandet. De enkeltvis opstaldede kalve, som også åd 2 kg kraftfoder pr dag inden sammenblanding, kom først op på denne mængde kraftfoder igen, 5 dage efter gruppering.

Gruppering i forbindelse med fravænning anbefales ikke

Bach et al. (2013) har set på mælkefodringens betydning for fravænningen i et studium af 80 Holstein kviekalve som enten fik 6 L (low milk replacer - LMR) eller 8 L mælk pr dag (high milk replacer – HMR) svarende til 750 g eller 1000 g mælkeerstatning pr dag. De 80 kviekalve kom fra 43 forskellige besætninger i en alder af 12 dage ± 4,1 dage. Mælkeerstatningen var med 25 % protein, 18 % fedt og 5,18 Mcal/kg GE (= 0,9312 * 5,18 = 4,82 Mcal ME = 20,19 MJ ME/kg tørstof). Afhængig af alderen ved indgang, fik kalvene deres respektive mælkefodring til de var mellem 36 og 42 dage.

 

Kalvene blev flyttet til grupper af 10 kalve, da de var 52 dage gamle. Samtidig med denne flytning blev mælkemængden reduceret til 4 L pr dag, dvs. en reduktion på 33 % for LMR kalvene og en 50 % reduktion for HMR kalvene. Fra kalvene var 59 til 72 dage fik de 2 L mælk én gang dagligt. Kalvene fik ’mash starter feed’ med 20,4 % protein. 

 

Studiet viste, at de kalve som fik 8 L mælk pr dag havde en højere tilvækst i mælkefodringsperioden end kalvene, som fik 6 L pr dag (800 vs. 700 g pr dag). Efter kalvene blev flyttet i grupper og fravænnet, havde HMR kalvene en tilvækst på 850 g pr dag, mens de kalve som fik 6 L mælk per dag havde en tilvækst på 990 gram pr dag. Fra kalvene var 110 dage havde HMR kalvene igen en (numerisk, men ikke statistisk signifikant) højere tilvækst end LMR kalvene. Før fravænning vejede HMR kalvene 72,6 kg, mens LMR vejede 68,9 kg (forskellen var signifikant), mens der ikke efterfølgende var signifikant vægtforskel. Det interessante i dette studium er, hvorfor HMR kalvene voksede mindre i forbindelse med fravænning end LMR kalvene? Var det fordi fravænningsproceduren var uhensigtsmæssig eller var det fordi management af kalvene i forbindelse med fravænning var uhensigtsmæssig? Studiedesignet tillader ikke, at effekterne af de to faktorer skilles fra hinanden, og det kan derfor ikke endeligt konkluderes. Uanset årsagen, så er det en væsentlig fejlkilde ved dette studium, at kalvene flyttes i forbindelse med fravænning, fordi det må antages at være markant mere stressfuldt for de kalve som fik en 50 % reduktion i mælketildelingen i forhold til de kalve som kun fik en 33 % reduktion i mælketildelingen. Vi ved fra andre studier, at overgangen fra enkeltbokse til fællesbokse kan være ekstremt stressfuldt for kalve, og har en negativ påvirkning på kraftfoderindtaget (de Paula Vieira et al., 2010). Derfor er det sandsynligt, at tilvæksten i fravænningsperioden i dette studium kan være påvirket af, at kalvene blev grupperet samtidig med, at de fik en kraftig reduktion i mælketildelingen. Resultaterne kunne muligvis være anderledes, såfremt kalvene ikke var blevet grupperet, samtidig med en kraftig nedtrapning i mælken. Forskergruppen bag studiet angiver selv, at: ” One reason for the greater ADG (average daily gain, red.) in LMR than HMR calves during preweaning could be that the reduction of MR from 8 to 4 L/d in HMR calves was too abrupt and calves struggled to improve solid feed intake (which was about 120 g/day numerically lower than in LMR calves). This might have been avoided by a more gradual reduction in MR allowance and highlights the potential importance of the weaning strategy when feeding large amounts of milk”.

Kraftfoderet opbevaring og smagbarhed har stor betydning

Den begrænsende faktor for tilvæksten hos kalve i forbindelse med fravænning, er kalvens kraftfoderoptagelse. Derfor er det altafgørende, at man vælger et kraftfoder med høj smagbarhed og sørger for, at det er lettilgængeligt for kalvene (Drackley, 2008).

Smagbarheden af kraftfoderet er også påvirket af hvordan kraftfoderet er opbevaret og hvorvidt holdbarhedsfristen er overholdt. Smagbarheden af kraftfoderet falder, hvis det bliver for gammelt.

Hvis der udfodres kraftfoder i et stort trug få gange om ugen, vil smagbarheden af kraftfoderet falde, jo længere tid foderet ligger i krybben. Ædelysten falder også hvis kraftfoderet smuldrer og ikke holder formen i pillerne, hvilket ofte sker hvis det ligger for længe i krybben. For kalve som er under fravænning eller lige er blevet fravænnet, er det derfor vigtigt, at de får nyt kraftfoder hver dag og at kraftfoderet holdes appetitligt i krybben. Det duer ikke, hvis der ofte er gødningsforurening i krybben eller at kalvene i forbindelse med indtag af vand står og spilder vand i kraftfoderet, så det bliver uappetitligt. Det er nødvendigt, at indrette bokse og fodertrug på en måde, så kraftfoderet ikke begrænser kalvens ædelyst.

Social kontakt øger kraftfoderindtaget i mælkefodringsperioden 

Social facilitering (dvs. at en kalv begynder at æde kraftfoder, fordi den ser en anden kalv gøre det) og social læring (dvs. at kalvene lærer at æde kraftfoder af hinanden) menes at være årsagen til, at kalve som opstaldes flere sammen har et højere kraftfoderindtag end kalve som opstaldes alene (Costa et al., 2015). Denne effekt er dog ikke fundet i alle studier, hvilket til dels kan forklares af kalvenes mælketildeling. Det betyder nemlig en hel del, om kalvene får en lav mælketildeling (dvs. 4-6 L/dag) eller om de får en høj mælketildeling (8 L mælk eller mere). Kalve med lav mælketildeling vil nemlig være mere motiverede for at æde kraftfoder pga. sult, end kalve som får en høj mælketildeling. Det er derfor vigtigt at notere sig hvor meget mælk kalvene får, når effekten af at opstalde kalve parvist på kraftfoderindtaget, vurderes. Der ser ud til at være en klar overvægt af studier med høj mælketildeling, som viser et øget kraftfoderindtag hos parvist opstaldede kalve, sammenlignet med enkeltvist opstaldet kalve, end studier hvor kalvene bliver restriktivt mælkefodret.

Gennemgangen af relevante studier kan findes på siden om

”Parvis opstaldning af kalve”

For at udnytte effekterne af social facilitering og social læring er det at foretrække, at alle kalve i gruppen kan æde kraftfoder samtidig.

Hvad skal anses som stressende for en kalv?

Der er ikke en peer-reviewed gennemgang af faktorer som nedsætter kraftfoderindtaget hos kalve, men man kommer sandsynligvis langt med sund fornuft. Alle faktorer som kalven opfatter som stressende, vil med stor sandsynlighed påvirke kraftfoderindtaget negativt.

Man bør ikke udsætte kalve for mere end én stressende faktor om ugen og man bør ikke udsætte kalve for forhold som reducerer kraftfoderindtaget i forbindelse med fravænning. Hvis dette ikke helt kan lade sig gøre, må man forlænge fravænningsperioden, så kalvene får mere tid til gradvist at øge deres kraftfoderindtag inden mælken fjernes eller reduceres så kraftigt, at de ikke er i stand til at kompensere for den manglende energi fra mælk ved et øget optag af kraftfoder. Følgende forhold må man antage reducerer kraftfoderindtaget:

  • Flytning til ny boks/nye omgivelser

  • Sammensætning af ny gruppe

  • Afhorning

  • Nyt kraftfoder

 

Kalve foretrækker det kraftfoder de er vant til

Drackley (2008) angiver, at forsøg med tilsætning af forskellige smagsstoffer til kraftfoder til kalve har vist, at kalvene altid foretrækker den kraftfodersmag de er vant til, uanset hvad det måtte være. Det er derfor meget vigtigt, ikke at skifte kraftfoder i forbindelse med fravænning og heller ikke i ugerne efter fravænning.

Kildehenvisninger

 

Bach, A., Terré, M., & Pinto, A. (2013). Performance and health responses of dairy calves offered different milk replacer allowances. Journal of dairy science, 96(12), 7790-7797.

Costa JHC, von Keyserlingk MAG og Weary DM. (2016). Invited review: Effects of group housing of dairy calves on behavior, cognition, performance, and health. Journal of Dairy Science. Apr;99(4):2453-2467. doi: 10.3168/jds.2015-10144. Epub 2016 Feb 10. PMID: 26874423.

Drackley, J. K. (2008). Calf nutrition from birth to breeding. Veterinary clinics of North America: Food animal practice, 24(1), 55-86.

Vieira, A. D. P., Von Keyserlingk, M. A. G., & Weary, D. M. (2010). Effects of pair versus single housing on performance and behavior of dairy calves before and after weaning from milk. Journal of dairy science, 93(7), 3079-3085.

Weary, D. M., Jasper, J., & Hötzel, M. J. (2008). Understanding weaning distress. Applied Animal Behaviour Science, 110(1-2), 24-41.

bottom of page