top of page

PROTEIN I MÆLKEERSTATNINGER

Et vigtigt forhold for en mælkeerstatning er, hvor meget protein der er i og fordøjeligheden af det protein der er i. Jo højere en tilvækst der ønskes, des højere skal energi- og proteintildelingen til kalven være. Ønsker man at få en høj tilvækst allerede fra fødsel, fx 800 g per dag indtil fravænning, må proteinniveauet ikke være under 22 % og meget gerne højere. Her er det endvidere vigtigt, at fordøjeligheden af protein er høj og det er derfor ikke lige meget hvor proteinerne kommer fra.

 

Fordøjeligheden af mælkeproteiner er markant højere end fordøjeligheden af vegetabilsk protein og derfor er det vigtigt at vælge en mælkeerstatning med 100 % mælkeprotein. Dette er især vigtigt, hvis man ønsker en tilvækst på 800 g pr dag og bruger en mælkeerstatning med fx 22 protein. Selv et lavt indhold af alternative proteinkilder kan have stor betydning for udnyttelsesgraden (fordøjeligheden) af proteindelen i en mælkeerstatning. Hvis en mælkeerstatning med 22 % protein indeholder 6 % hvedegluten (hvor hvedegluten indeholder 80 % protein), vil hvedegluten udgøre 22 % af al proteinet i mælkeerstatningen.

af dyrlæge Trine Fredslund Matthiesen.

Revideret af agronom og ph.d Mogens Vestergaard

21. august 2021

Angivelse af proteinprocent videnskabeligt og i praksis

Inden vi går i gang med den videnskabelige litteratur, skal vi lige have én ting på plads. I studierne angives proteinindholdet i mælkeerstatninger som % af tørstof. Fx 24 % protein pr kg tørstof. I praksis, når vi taler om proteinprocenter, er det proteinprocenten i en mælkeerstatningspulver, og den har kun en tørstofprocent på ca. 97 %, fordi der altid vil være lidt vand i.

Omregnes proteinprocenten i en mælkeerstatning (lad os bruge 24 % i mælkepulveret som et eksempel) til en proteinprocent i 100 % tørstof, bliver det 24,7 % og derfor lidt højere. Når man sammenligner proteinprocenter i den videnskabelige litteratur med de mælkeerstatninger man arbejder med i det daglige, er det vigtigt, at man holder sig dette forhold for øje.     

Det nødvendige proteinindhold afhænger af tilvæksten

Det optimale proteinindhold i en mælkeerstatning afhænger af, hvor høj en tilvækst man ønsker sine kalve skal have (og derfor hvor meget mælkeerstatning kalvene får). Man kan derfor ikke give en generel anbefaling, som passer på alle fodringsniveauer. Man skal derfor holde den forventede tilvækst for øje, når man vurderer proteintildelingen (og det gør det altså lidt kompliceret at arbejde med). Jo højere tilvækst, jo større er proteinbehovet. Årsagen til dette er, at en kalv ikke skal bruge meget protein til at opfylde sit vedligeholdelsesbehov i modsætning til deponering af muskelvæv, som kræver mere protein. Fodrer man tæt på vedligeholdelsesbehovet, kan man derfor nøjes med en mælkeerstatning med mindre protein (omkring 20 %), end hvis man gerne vil have en højere tilvækst (Drackley, 2008).

Et af de eneste studier, som undersøger betydningen af proteinindtaget ved høje fodringsniveauer er Bartlett et al. (2006), som har lavet et studie med det formål, at undersøge effekten af at øge proteinindholdet i en vallebaseret mælkeerstatning ved et højt og et lavt fodringsniveau på tilvæksten. I de første tre uger af kalvenes liv fik de Holstein mælk (10 % af kropsvægten dagligt) og havde en høj forekomst af sundhedsudfordringer herunder lungebetændelse, varmestress, diarré og cryptosporidose. Det skal bemærkes, at 23 af de oprindelige 108 kalve døde i løbet af denne periode (så det har været slemt!). Da kalvene var tre uger gamle, startede forsøget, hvor kalvene (n=59) blev fodret på 2 forskellige fodringsniveauer (1,25 og 1,75 % af kropsvægten i mælketørstof pr dag) med 4 mælkeerstatninger med forskelligt proteinindhold (14,3, 18,6, 22,3 og 24,8 %) i 5 uger. Mælkeerstatningerne blev formuleret, så de havde samme energiindhold (5,1 Mcal GE pr kg = 0,9312 * 5,1 = 4,75 Mcal ME = 19,88 MJ ME pr kg tørstof) og derfor varierede mængden af fedt og laktose for at balancere energiindholdet. Mælkeerstatningerne blev opblandet til 12,5 % tørstof, og kalvene fik ikke kraftfoder. Fedtet i mælkeerstatningen var af animalsk oprindelse. Studiet viste, at kalvene som fik 1,75 % af deres kropsvægt (dvs. lige knap et kg mælkeerstatning pr dag), havde en daglig tilvækst på 509, 561, 690 og 703 g pr dag for grupperne af kalve, som fik mælkeerstatning med henholdsvis 14,3, 18,6, 22,3 og 24,8 % protein. Bartlett et al. (2006) konkluderede på denne baggrund, at når kalve får 1,75 % af deres kropsvægt i mælketørstof (svarende til ca. 900-1000 g mælkeerstatning pr dag) øges den daglige tilvækst ved et proteinindhold i mælkeerstatningen op til 24,8 %. Fodres de på et lavt energiniveau, dvs. 1,25 % af deres kropsvægt i mælkeerstatning (svarende til ca. 600-700 g mælketørstof pr dag), har kalvene ikke brug for en mælkeerstatning med mere end 22 % protein. 

Morrison et al. (2009) undersøgte også effekten af at øge proteintildelingen til kalve på et lavt (472 g mælkeerstatning pr dag) og højt fodringsniveau (944 g mælkeerstatning pr dag). 153 kalvene blev inddelt i 4 grupper hvoraf halvdelen fik en høj og lav mælketildeling og hvor halvdelen fik en mælkeerstatning med enten 21 eller 27 % protein. Kalvene fik desuden tildelt kraftfoder da de var 5 dage gamle. Kalvene blev inddelt i grupper af max 25 og fodret via en sutteautomat. 1,5 % af proteinet i mælkeerstatningerne var hydrolyseret hvedeprotein. Kalvene som blev fodret på et højt fodringsniveau vejede mere end de kalve, som fik en lav mælkemængde, men der var ikke forskel i tilvæksten mellem de kalve, som fik mælkeerstatning med 21 % eller 27 % protein.

Studiet af Morrison et al. (2009) sætter derfor spørgsmålstegn ved, om kalvene får en højere tilvækst ved et øget proteinindhold i mælken, hvis de samtidig får kraftfoder. Morrison et al. (2009) studiet er lavet under mere praksisrelevante fodringsforhold, end studiet af Bartlett et al. (2006). Det er nødvendigt med flere studier som viser, om det kan betale sig at investere i en dyrere mælkeerstatning med fx 26 % protein, eller om der i kraft af kalvenes samtidige kraftfoderoptag ikke kan påvises en forskel. Desuden mangler studier, hvor kalven udover mælk og kraftfoder også tilbydes fx hø, hvilket er det mest almindelige under danske forhold.

Kigger man lidt videre i den videnskabelige litteratur er det nemlig dokumenteret, at kalve også kan opnå en høj tilvækst på mælkeerstatninger med et proteinindhold i starten af 20-erne. Nedenstående figur viser forskellige studier, som fodrer kalve på et forskelligt fodringsniveau og med mælkeerstatninger som indeholder forskellige andele protein:

protein-energi.PNG

Som det fremgår af tabellen er det muligt, at opnå en tilvækst på mere end 1000 g pr dag med en mælkeerstatning som indeholder 22,8 % protein (Berends et al., 2019). Det vi ikke ved er, om kalvene havde haft en endnu højere tilvækst, hvis der havde været mere protein i mælkeerstatningen. 

Det er meget sandsynligt, at kalvene i Berends et al. (2009), som fik en mælkeerstatning med 31,1 % fedt havde en stor fedtaflejring (fordi kulhydrater ikke kan bruges til de novo syntese af fedt hos kalve, Gerrits, 2019), men det bliver ikke målt i studiet. Hill et al. (2009) undersøgte mælkeerstatninger med et højt proteinindhold i forhold til energi, hvilket teoretisk set ville passe til kalve med en høj tilvækst – desværre tildeles kalvene i studiet en relativt lav mængde mælkeerstatning pr dag. I modsætningen hertil studerede Yohe et al. (2021) mælkeerstatninger med et relativt lavt forhold mellem protein og energi, som ville passe til kalve med lav tilvækst, men kalvene blev fodret på et højt fodringsniveau. Yohe et al. (2021) foreslår, at forholdet mellem protein og energi ikke er så afgørende for tilvæksten, som den totale mængde næringsstoffer kalvene får. Denne konklusion drages dog på baggrund af et studium med relativt lavt proteinindhold (22 %) i forhold til den tildelte mængde mælketørstof (1050 g/dag). Konklusionen ville derfor synes mere valid, hvis de i deres studium havde inkluderet en mælkeerstatning med et højt proteinindhold. Hertil kommer effekten af kalvenes kraftfoderindtag og alder, som gør sammenligning på tværs af studier besværlig, og som kun kan gøres med de rette forbehold.

Ko-mælk er fra naturens side beregnet til at understøtte en tilvækst på > 1000 g pr dag som gennemsnit af de første to måneder af kalvens liv. Forholdet mellem protein og energi i komælk på 51,6 g pr Mcal, idet der er 26,5 % protein og 5,14 Mcal (ME) i mælk (angivet som 21,5 MJ i kilden, men er omregnet til Mcal ved at dele med 4,185) (Fodermiddeltabel, rapport 112, Dansk Kvæg, 2005).

Udnyttelsen af protein stiger, når det relative energiindhold stiger

Føler man sig overbevist om, at det er bedre at investere i en mælkeerstatning med 26 % protein, så er det meget svært at finde en sådan mælkeerstatning på det danske marked. Til gengæld kan man glæde sig over, at udnyttelsen af proteinet i en mælkeerstatning stiger, når det relative energiindhold stiger (Gerrits, 2019). Derfor vil man få en højere udnyttelse af proteinet i en mælkeerstatning med et lavt protein:energi forhold. Dog ville man fortsat kunne forvente en højere samlet tilvækst, hvis der var en bedre balance mellem protein og energi ved det givne tilvækstniveau (Bartlett et al., 2006).

Med de tilgængelige mælkeerstatninger, vi har på det danske marked, vil der ofte være en underforsyning af protein i forhold til energi, når kalvene fodres til en høj tilvækst (mere end 800 g pr dag). Derfor er det vigtigt at sikre sig, at den mælkeerstatning man bruger, har en høj fordøjelighed af proteinet (læs indeholder mælkeprotein). Det nytter altså ikke noget, at bruge en mælkeerstatning hvor 25 % af proteinet er af vegetabilsk oprindelse, og derfor har en markant dårligere udnyttelsesgrad end mælkeprotein, hvis der i udgangspunktet er for lidt protein i mælkeerstatningen i forhold til det tilvækstniveau, man fodrer efter at opnå. 

Beregning af energiindhold i mælkeerstatning

Ønsker man at kende energiindholdet i en mælkeerstatning, men det ikke fremgår af varedeklarationen, kan man for mælkeerstatninger, som kun er lavet af mælkeprodukter, estimere energiindholdet ved brug af følgende formler:

 

Drackley (2008) har udarbejdet en formel til beregning af laktoseindholdet i en mælkeerstatning:

 

Laktose = 100 – råprotein – fedt – aske – 2

 

Og derudfra kan man beregne energiindholdet via formler fra NRC (2001):

 

ME (MJ/kg tørstof) = 4,185 × [0.057 × Protein% × tørstof % + 0.092 × Fedt%× tørstof % + 0.0395 × Laktose%× tørstof %] × 0.9312

 

Indsæt energi-beregner.

Sammenligning af pris pr kg

Sammenligning af prisen af mælkeerstatninger pr kg kan være fejlbehæftet, fordi der er forskel på mælkeerstatningernes næringsstofindhold (herunder især energi- og proteinindholdet). Når én mælkeerstatning fx giver 700 g tilvækst pr kg tørstof, mens en anden mælkeerstatning kun giver 550 g tilvækst pr kg tørstof, er det selvsagt ikke en god sammenligning, at sammenligne prisen pr kg tørstof.

 

Desværre er det i praksis ofte svært at måle en forskel i tilvækst, fordi der ofte er forskelle i produktionen fra en periode til den næste (fx temperatur, sygdomsforekomst, kraftfoderoptag), som gør en direkte sammenligning af tilvækstniveauet fejlbehæftet.

Når man vælger sin mælkeerstatning bør man gå efter en mælkeerstatning, som er baseret på mælkeproteiner, og som ikke indeholder andre indholdsstoffer end mælkeprodukter. Dette dog bortset fra fedt-komponenten, som gerne må være af vegetabilsk oprindelse. Fraviger man dette princip, bør det kompenseres af en væsentlig prisreduktion (fordi man må forvente, at der skal mere pulver til for at opnå samme tilvækst).

Kildehenvisning

 

Bartlett, K. S., McKeith, F. K., VandeHaar, M. J., Dahl, G. E., & Drackley, J. K. 2006. Growth and body composition of dairy calves fed milk replacers containing different amounts of protein at two feeding rates. Journal of Animal Science, 84(6), 1454-1467.

 

Berends, H., van Laar, H., Leal, L. N., Gerrits, W. J. J., & Martín-Tereso, J. 2020. Effects of exchanging lactose for fat in milk replacer on ad libitum feed intake and growth performance in dairy calves. Journal of dairy science, 103(5), 4275-4287.

 

Drackley JK. 2008. Calf nutrition from birth to breeding. Vet Clin North Am Food Anim Pract. 2008 Mar;24(1):55-86. doi: 10.1016/j.cvfa.2008.01.001. PMID: 18299032.

 

Fodermiddeltabel, rapport 112, Dansk Kvæg, 2005. Rapport nr. 112. Dansk Kvæg. J. Møller, R. Thøgersen, M. Helleshøj, M. Weisbjerg, K. Søegaard, T. Hvelplund

 

Gerrits, W. J. J. 2019. Symposium review: Macronutrient metabolism in the growing calf. Journal of dairy science, 102(4), 3684-3691.

 

Hill, T. M., Bateman Ii, H. G., Aldrich, J. M., & Schlotterbeck, R. L. 2009. Effects of fat concentration of a high-protein milk replacer on calf performance. Journal of dairy science, 92(10), 5147-5153.

 

Morrison, S. J., Wicks, H. C. F., Fallon, R. J., Twigge, J., Dawson, L. E. R., Wylie, A. R. G., & Carson, A. F. 2009. Effects of feeding level and protein content of milk replacer on the performance of dairy herd replacements. Animal, 3(11), 1570-1579.

 

National Research Council. 2001. Nutrient requirements of dairy cattle. 7th edition. Washington,

DC: National Academy Press. Kapitel 10. Nutrient requirements of the young calf.

Yohe, T. T., Berends, H., Leal, L. N., Wilms, J. N., Steele, M. A., & Martín-Tereso, J. 2021. Metabolic and performance responses to the replacement of lactose by fat in milk replacer formulations for dairy calves. Animal, 15(1), 100031.

bottom of page